Määrded

Materjali ohutusleht
1. Keemilise aine ja selle tootja (ettevõtte) identifitseerimine

  • Toote nimetus

IRMCO® 980 301
Teine nimetus: IRMCO GEL® 980 301

2. Teave ohtude kohta
Toodet ei ole standardile 1999/45/ce vastavalt ohtlikuks klassifitseeritud. Standardis ei ole määratletud kasutusele spetsiifilisi (erilisi) ohte.
2.2 Keskkond ja oht tervisele

 • võimalik silmade ja hingamisteede ärritus;
 • inertne materjal (ei võta osa keemilistest reaktsioonidest teiste ainetega);
 • ei sisalda mineraalõli ega polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke.

2.3 Keskkond ja oht tervisele
Toode sisaldab sisemist koostisosa, mis võib kujutada ohtu nii keskkonnale kui inimeste tervisele vastavalt Euroopa Liidu (EL) standardile 67/548/CEE, mille järgi tuleb täpsustada ohtliku toime piirmäära (punkt 3).

3. Koostis/teave koostisosade kohta

3.1 Segu
Koostisosa Trietanoolamiin
Identifitseerimistähis Xi
Number CAS 102-71-6
№ CE 203-049-8
Protsent massist 4%
Teave ohu kohta Xi – R36/38 (ärritab silmi ja nahka)
Mõned ained ei esine kooskõlas seaduse 1999/45/CE artikkel 15 või käesoleva dokumendi punktiga 2.3 ja tuleks seetõttu eraldi liigitada.

4. Esmaabimeetmed

Kokkupuutel silmaga:

 • loputada rohke veega.

Kokkupuutel nahaga:

 • loputada veega.

Aine sattumisel hingamisteedesse:

 • juhtige kannatanu värske õhu kätte. Esmaabi järgsete vaevuste esinemisel konsulteerida arstiga.

Arsti meelespea:

 • Ei ole spetsiifilisi soovitusi arstile.

5.Tuletõrjemeetmed

 • Tulekahju või plahvatusoht

Konteiner võib puruneda juhul, kui objekti temperatuur tõuseb rõhu all.

 • Tuletõrjevarustus

Süsihappegaas, kuiva kemikaali vaht, vaht või veeudu või väikeste veepiiskade pihusti (sprei).

6. Meetmed aine juhusliku vabanemise korral

Niisutage materjali veega ja pühkige põrand puhtaks (koguge materjal põrandalt kokku). Teave tuletõrjemeetmete kohta leitav punktist 5.
Ruumi puhastamise meetod:
Peske saastunud ala veega ja koguge vedelik kokku selle hävitamiseks.

7.Käitlemine ja hoiustamine

7.1 Transpordiohutusmeetmed:
Ainet tuleb transportida piisava ventilatsiooni tingimustes (koos korraliku ventilatsiooniga).
7.2 Hoiustamisnõuded
Ainet tuleb hoida suletud pakendis jahedas, kuivas ja hästi ventileeritud asukohas. Ärge hoidke toodet vabas õhus, kui esineb selle külmumise oht.
7.3 Spetsiifiline kasutus
Ei ole lubatud.

8. Isikukaitse / kokkupuute juhtimine (annused) – TLV

8.1 Andmed aine piirkontsentratsiooni kohta
Koostisosa- TRIETANOOLAMIIN
TVL-TWA (nii nagu aru sain, mõned kontsentratsiooni piirmäärad vastavad kokkuvõttes mõnedele normidele TVL-i vähendamise jms kohta): 5 (milligrammi)/(kuupmeetri kohta).
8.2 Annuste juhtimine
8.2.1. Aine kontsentratsiooni kontrollimiseks kasutage Euroopa vastava seadusandluse kohaselt sobilikke hingamisteede veepõhiseid kaitseseadmeid, mis sisaldavad TEA-d.
8.2.1.1 Hingamisteede kaitse (kaitse sissehingamise eest).
Hingamisteede kaitse ei ole nõutav.
8.2.1.2 Käte kaitse
Võib kasutada kindaid.
8.2.1.3 Silmade kaitse
Silmade kaitse on vajalik, kui tööprotsessi käigus võib esineda pritsmeid.
8.2.1.4 Naha kaitse
Kandke kaitsepõlle, kui tööprotsessi käigus võib esineda pritsmeid.
8.2.2 Kaitse keskkonnareostuse eest
Ei ole vajalik

9. Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1 Peamised (olulisemad) andmed. Kirjeldus.
– Väljanägemine:
Puhas vedelik heledat kuni merevaigukollast värvi.
-Lõhn:
Väga nõrk või puudub üldse.
9.2. Tervise, ohutuse ja keskkonnakaitse alane teave

PH 8,09
Keemistemperatuur 100◦C
Leekpunkt määramata
Plahvatusohtlikkus määramata
Põlemisomadused määramata
Tihedus 983 kg/m3

Lahustuvus vees mittelahustuv
Rasvlahustuvus andmed puuduvad
Viskoossus määramata
Auru tihedus määramata
Aurustumiskiirus tähelepandamatu
9.3. Muu teave

Sulamis-/külmumispunkt umbes 0◦C
Eritihedus 0,98
Brixi arv 21,7
Elektrijuhtivus andmed puuduvad
Isesüttimistemperatuur määramata

Teised näitajad on määramata.

10. Stabiilsus ja reaktiivsus

Toode on stabiilne toatemperatuuril, suletud pakendis, normaalsetes (standardsetes) transpordi- ja hoiustamistingimustes.
10.1. Tingimused, mida tuleks vältida
Vältige kõrget kuumust, tagage piisava ventilatsiooni olemasolu.
10.2. Keemiline sobimatus
Aine ei reageeri tugevate (kõrge kontsentratsiooniga) oksüdeerivate ainetega ja tugevate (kõrge kontsentratsiooniga) hapetega (sulfonaatidega). Aine ei reageeri lämmastikhappe sooladega (nitriitidega).

11. Toksikoloogiline informatsioon

Peamised (olulisemad) andmed toote kohta:

-reageerimine nahaga kerge ärritus
-reageerimine hingamisteedega kerge ärritus
-reageerimine silmadega kerge ärritus
-muu ärritust ei esine
-kerge reaktsioon ei esine
Reaktsioonide pikaajalist mõju ei ole tuvastatud.

12. Ökoloogiline informatsioon

Selle aine kohta ei ole spetsiifilist keskkonnakaitse-alast teavet. Ainet ei tohi jätta järelevalveta aladele.
12.1. Aine ei ole keskkonnale ohtlik
Andmeid aine lagunemise, võimaliku elektriseerumise või muude omaduste kohta pole.

13. Jäätmekäitlus

Seda toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks jäätmeks. Järgida tuleb vastavaid riiklikke ja kohalikke seadusi ning norme (reegleid). Võtke ühendust sertifitseeritud edasimüüjaga.
Euroopa klassifikatsioon:
12.01.99 Jäätmed tekivad plastmassist ja metallist.

14. Teave aine transpordi kohta

Selle toote transportimiseks ei ole vaja eritüübilist transpordiviisi. See toode ei kuulu ADR-normi alla.
15. Normatiivne teave

CEE-normid
toote kohta kehtivad järgnevad normid:

1907/2006 – 18.detsember 2006 – REACH
199/45/CE – CLP
2004/74/CE
2001/58/CE
2001/60/CE
93/112/CEE
91/155/CEE
67/548/CEE
Ekspordieeskirjad
Euroopa olemasolevate kaubanduslike ainete register (EINCS)/

16. Muu teave

Käesolev teave ja soovitused on kättesaadavate andmete põhjal tõesed. Nõuded võivad erinevad sõltuvalt rakenduvates regulatsioonidest. Toote ostja vastutab selle eest, et tema tegevus oleks kooskõlas Euroopa seadustega (normidega). IRMCO või IRMCO EUROPE ei ole vastutav toote kasutamisest või toote kasutamise võimetusest tekkivate otseste ega kaudsete kahjude eest. Enne toote planeeritud ja sihipärast kasutamist peab see olema kontrollitud. Kasutaja võtab enda kanda kõik toote kasutamisega seotud riskid ja kohustused.
N.A. – ei ole kohaldatav
N.D. – pole täpsustatud

Sinu valikutele vastavaid tooteid ei leidu.